TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

ĐĂNG NHẬP

TỔNG HỢP

  • Thủ tục hành chính công: 25
  • Dịch vụ công trực tuyến mức 3: 25
  • Hồ sơ đăng ký trực tuyến: 141
    • Hồ sơ đang xử lý: 27
    • Hồ sơ đã hoàn thành: 114

55 NĂM HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

STT Thủ tục hành chính - Tìm thấy: 25 Lệ phí Mức Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận 0 3 Lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
2 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận 0 3 Lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
3 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định 0 3 Lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
4 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định 0 3 Lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 0 3 Quản lý đo lường
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận 0 3 Lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận 0 3 Lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
8 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định 0 3 Lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định 0 3 Lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
10 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định 105/2016/NĐ-CP khitổ chức cung cấp dịch vụ đã hoàn thành các biện pháp khắc phục 0 3 Quản lý đo lường
11 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm nghiệm trường hợp giấy chứng nhận đăng ký bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục được sử dụng 0 3 Quản lý đo lường
12 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp (công nhận, thử nghiệm, giám định, kiểm định,chứng nhận) 0 3 Lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
13 Thủ tục chỉ định lại tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, hiệu chuẩn 0 3 Lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
14 Thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 0 3 Quản lý đo lường
15 Thủ tục Chứng nhận chuẩn đo lường 0 3 Quản lý đo lường
16 Thủ tục chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường 0 3 Quản lý đo lường
17 Thủ tục đề nghị chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 0 3 Quản lý đo lường
18 Thủ tục điều chỉnh nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm nghiệm đã được cấp 0 3 Quản lý đo lường
19 Thủ tục điều chỉnh nội dung của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường 0 3 Quản lý đo lường
20 Thủ tục điều chỉnh nội dung của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo 0 3 Quản lý đo lường
21 Thủ tục điều chỉnh nội dung quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường, cấp lại thẻ 0 3 Quản lý đo lường
22 Thủ tục điều chỉnh quyết định chỉ định, chỉ định lại tổ chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 0 3 Quản lý đo lường
23 Thủ tục gia hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo 0 3 Quản lý đo lường
24 Thủ tục phê duyệt chuẩn quốc gia 0 3 Quản lý đo lường
25 Thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo 0 3 Quản lý đo lường