TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

ĐĂNG NHẬP

TỔNG HỢP

  • Thủ tục hành chính công: 67
  • Dịch vụ công trực tuyến mức 3: 67
  • Hồ sơ đăng ký trực tuyến: 138
    • Hồ sơ đang xử lý: 24
    • Hồ sơ đã hoàn thành: 114

55 NĂM HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

STT Thủ tục hành chính - Tìm thấy: 67 Lệ phí Mức Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận 0 3 Đánh giá sự phù hợp
2 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận 0 3 Đánh giá sự phù hợp
3 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định 0 3 Đánh giá sự phù hợp
4 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định 0 3 Đánh giá sự phù hợp
5 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 0 3 Đánh giá sự phù hợp
6 Thủ tục cấp điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm 0 3 Đánh giá sự phù hợp
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 0 3 Quản lý đo lường
8 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận 0 3 Đánh giá sự phù hợp
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận 0 3 Đánh giá sự phù hợp
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định 0 3 Đánh giá sự phù hợp
11 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định 0 3 Đánh giá sự phù hợp
12 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 0 3 Đánh giá sự phù hợp
13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng 0 3 Đánh giá sự phù hợp
14 Thủ tục cấp giấy xác nhận chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sản xuất lần đầu 0 3 Đánh giá sự phù hợp
15 Thủ tục cấp giấy xác nhận chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng sản xuất lần đầu 0 3 Đánh giá sự phù hợp
16 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL
17 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL
18 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL
19 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nướccho tổ chức tư vấn 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL
20 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định 105/2016/NĐ-CP khitổ chức cung cấp dịch vụ đã hoàn thành các biện pháp khắc phục 0 3 Quản lý đo lường
21 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm nghiệm trường hợp giấy chứng nhận đăng ký bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục được sử dụng 0 3 Quản lý đo lường
22 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận 0 3 Đánh giá sự phù hợp
23 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận 0 3 Đánh giá sự phù hợp
24 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định 0 3 Đánh giá sự phù hợp
25 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định 0 3 Đánh giá sự phù hợp
26 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 0 3 Đánh giá sự phù hợp
27 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng 0 3 Đánh giá sự phù hợp
28 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm 0 3 Đánh giá sự phù hợp
29 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức chứng nhận 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL
30 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL
31 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn độc lập 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL
32 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL
33 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận và thẻ cho chuyên gia trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ liên lạc 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL
34 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm 0 3 Đánh giá sự phù hợp
35 Thủ tục chỉ định lại, thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài 0 3 Đánh giá sự phù hợp
36 Thủ tục chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia 0 3 Quản lý đo lường
37 Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận phục vụ quản lý Nhà nước 0 3 Đánh giá sự phù hợp
38 Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài 0 3 Đánh giá sự phù hợp
39 Thủ tục chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng 0 3 Đánh giá sự phù hợp
40 Thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 0 3 Quản lý đo lường
41 Thủ tục Chứng nhận chuẩn đo lường 0 3 Quản lý đo lường
42 Thủ tục Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng 0 3 Quản lý đo lường
43 Thủ tục chứng nhận lại, điều chỉnh nội dung của giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng 0 3 Quản lý đo lường
44 Thủ tục chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường 0 3 Quản lý đo lường
45 Thủ tục công bố bổ sung, điều chỉnh phạm vi đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL
46 Thủ tục đăng ký cấp bổ sung thẻ chuyên gia tư vấn, thẻ chuyên gia đánh giá cho tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL
47 Thủ tục đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu 0 3 Đánh giá sự phù hợp
48 Thủ tục đăng ký lại cơ sở pha chế xăng dầu 0 3 Đánh giá sự phù hợp
49 Thủ tục đăng ký lại Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL
50 Thủ tục đề nghị bãi bỏ hiệu lực của quyết định đình chỉ Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường 0 3 Quản lý đo lường
51 Thủ tục đề nghị bãi bỏ hiệu lực của quyết định đình chỉ quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường 0 3 Quản lý đo lường
52 Thủ tục đề nghị bãi bỏ hiệu lực của thông báo đình chỉ giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng do vi phạm 0 3 Quản lý đo lường
53 Thủ tục đề nghị chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng kýcung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 0 3 Quản lý đo lường
54 Thủ tục đề nghị chỉ định lại tổ chức giữ chuẩn quốc gia 0 3 Quản lý đo lường
55 Thủ tục đề nghị được tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm sau khi hoàn thành việc khắc phục hậu quả trong thời hạn bị đình chỉ hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 0 3 Quản lý đo lường
56 Thủ tục điều chỉnh nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm nghiệm đã được cấp 0 3 Quản lý đo lường
57 Thủ tục điều chỉnh nội dung của quyết định chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia, phê duyệt chuẩn quốc gia 0 3 Quản lý đo lường
58 Thủ tục điều chỉnh nội dung của quyết định chứng nhận chuẩn đo lường 0 3 Quản lý đo lường
59 Thủ tục điều chỉnh nội dung của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo 0 3 Quản lý đo lường
60 Thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 0 3 Quản lý đo lường
61 Thủ tục điều chỉnh nội dung quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường, cấp lại thẻ 0 3 Quản lý đo lường
62 Thủ tục điều chỉnh quyết định chỉ định, chỉ định lại tổ chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 0 3 Quản lý đo lường
63 Thủ tục điều chỉnh, bổ sung cơ sở pha chế xăng dầu 0 3 Đánh giá sự phù hợp
64 Thủ tục gia hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo 0 3 Quản lý đo lường
65 Thủ tục phê duyệt chuẩn quốc gia 0 3 Quản lý đo lường
66 Thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo 0 3 Quản lý đo lường
67 Trình tự, thủ tục công bố đủ năng lực thực hiện hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp 0 3 Đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống QLCL